De no-riskpolis

Soms betaalt het UWV mee aan de kosten van een zieke werknemer. Wij merken dat veel werkgevers die we spreken nog niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van een no-riskpolis. Hierdoor loop je als werkgever geld mis.

Wat is de no-riskpolis?
De no-riskpolis is een looncompensatieregeling voor de werkgever. Dat betekent dat als er sprake is van de no-riskpolis, UWV geheel of gedeeltelijk de kosten compenseert die je als werkgever zou moeten doorbetalen bij ziekte van een werknemer.

Regel het direct

Bram

Bel  085 - 48 29 660

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

no-risk polis bram vitaal

Rol arbodienst
Ondanks dat er sprake is van een no-riskpolis dient de re-integratie wel opgestart te worden via de arbodienst. Dit wordt niet door het UWV opgepakt.
Alle verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter gelden ook bij een medewerker die onder de no-riskpolis valt. Bram Vitaal kan jullie hierbij ondersteunen.

Voordelen no-riskpolis

De regeling houdt in dat een werkgever voor deze betreffende werknemer een Ziektewet-uitkering aan kan vragen als hij ziek wordt. Hierdoor wordt de werkgever gedurende maximaal 104 weken gecompenseerd in de loonkosten. De hoogte van de Ziektewet-uitkering is tussen de 70 en 100% van het (gemaximeerde) dagloon.

Een bijkomend voordeel betreft de kosten voor Ziektewet- (indien werknemer ziek-uit-dienst gaat) en WGA-uitkeringen (indien werknemer gedeeltelijk of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt wordt beoordeeld). Deze uitkeringen komen normaliter gedurende maximaal 2 c.q. 10 jaar voor rekening van de werkgever. Voor de no-risk doelgroep vervalt deze toerekening.

Wie valt onder de no-riskpolis
De no-riskpolis is voor een aantal werknemers van toepassing

 • met een WAO- of WAZ-uitkering;
 • met een WIA-uitkering (soms);
 • met een Wajong-uitkering;
 • met een WSW-dienstverband, WIW-baan of Id-baan;
 • met een SFB-status (structureel functioneel beperkt);
 • die beschut werken (onder de hoede van de gemeente werken);
 • die scholingsbelemmeringen hebben;
 • uit het doelgroep register.

Uitvraag no-risk status
Als je een werknemer in dienst neemt, dan mag je na twee maanden vragen of deze werknemer een no-riskpolis heeft. Het is wettelijk niet toegestaan om dit tijdens de eerste twee maanden te vragen. Aan werknemers die al langer in dienst zijn, kun je vragen of zij een no-riskpolis hebben. Je mag aan je werknemers niet vragen om welke reden zij een no-riskpolis hebben.

Mocht er twijfel zijn over een eventuele no-riskpolis, dan kan er (met toestemming van de werknemer) navraag worden gedaan bij UWV.

no-risk polis bram vitaal

no-risk polis bram vitaal

De no-risk periode
De no-riskpolis is in principe geldig gedurende de eerste 5 jaar van het dienstverband. Er bestaat een mogelijkheid om de no-riskpolis te verlengen, hiervoor gelden strikte regels. Voor de werknemer die valt onder de Banenafspraak is de duur van de no-riskpolis onbeperkt.

Benutten no-riskpolis
De no-riskpolis hoeft niet actief te worden aangevraagd. Zodra een werknemer uit de doelgroep bij een werkgever in dienst treedt, dan is de no-riskpolis actief en kan de werkgever bij ziekte een Ziektewet-uitkering bij UWV aanvragen.

Een voorwaarde is wel dat de Ziektewet-uitkering binnen 6 weken na de eerste ziektedag dient te worden aangevraagd bij UWV. Gaat de werknemer weer aan de slag? Zorg er dan voor dat de herstelmelding binnen 2 dagen aan UWV is doorgegeven. Zo worden onnodige boetes voorkomen.

Door het in kaart brengen van werknemers met een no-riskpolis loopt de werkgever gedurende de eerste 5 jaar (voor de Banenafspraak is deze periode onbeperkt) van het dienstverband geen financieel risico.

 • Persoonlijk
 • Navigator in arboland
 • Grensverleggend attent